Επιλέξτε τη χώρα σας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπει την πρόσβαση και τη χρήση του παρόντος ιστότοπου, ο οποίος αποτελεί το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα έκθεσης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου το οποίο διαχειρίζεται η Εταιρεία με την επωνυμία Roca Sanitario, S.A, με έδρα Avda. Diagonal, 513, 08029, Βαρκελώνη, Ισπανία.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από την παρούσα πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679), του Νόμου 4624/2019 και των σχετικών αποφάσεων, κατευθυντήριων γραμμών και κανονισμών που εκδίδει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιλαμβάνει τους κανόνες με βάση τους οποίους προβαίνουμε σε τυχόν συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και διασφαλίζουμε την ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα αυτών. Ειδικότερα, στην παρούσα πολιτική περιλαμβάνονται τα εξής:

 

1. ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

2. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3. ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ

4. Η ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ

5. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

6. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

7. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

8. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

9. COOKIES

10. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

11. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΑΣ

12. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

1. ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

H απλή περιήγηση στον παρόντα ιστότοπο δεν απαιτεί την παροχή/εισαγωγή των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, ενδέχεται να κληθείτε να παράσχετε εκουσίως πληροφορίες που σας αφορούν, προκειμένου να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας της Εταιρείας μας. Αν επιθυμείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας μας, τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι τα εξής:

  • όνομα και επώνυμο

  • επωνυμία εταιρείας (εαν εκπροσωπείτε νομικό πρόσωπο)

  • διεύθυνση κατοικίας ή έδρας εταιρείας

  • σταθερό ή/και κινητό τηλέφωνο

  • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

  • αντίγραφο τιμολογίου αγοράς (προαιρετικά)

2. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Για να ανταποκριθούμε στα αιτήματα επικοινωνίας που υποβάλλατε οι ίδιοι κατα τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας μας

  • Για την αποστολή διαφημιστικού και συμβουλευτικού υλικού μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφόσον το έχετε ζητήσει

  • Για τη διαχείριση τυχόν απαιτήσεων ή παραπόνων που προκύπτουν απο την αγορά προϊόντων της Εταιρεία μας

  • Για να μεταβιβάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στον Όμιλο εταιρειών μας, ώστε να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας

3. ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ

Η Εταιρεία δεν κοινοποιεί, δε μεταβιβάζει και δεν εμπορεύεται τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιονδήποτε τρίτο. Μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε σχετικά με εσάς με τις εταιρείες του Ομίλου μας, όπου είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική.

Ανάλογα με τη φύση του αιτήματος σας, ενδέχεται να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με τρίτους συνεργάτες μας, όπως ενδεικτικά με συνεργαζόμενους προμηθευτές ή υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης.

Η Εταιρεία δε θα διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία σας  σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση σας, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων προς τις αρμόδιες Αρχές.

4. Η ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ

Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης των προσωπικών σας στοιχείων στη φόρμα επικοινωνίας του ιστότοπου μας, αποδέχεστε την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και συναινείτε στις αναφερόμενες στο παρόν χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία.

5. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες που της παρέχετε εάν:

- Έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας, ή αν

- Έχει νόμιμο συμφέρον να το πράξει

6. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας καθ’ όλη το χρονικό διάστημα αλληλεπίδρασης σας με την Εταιρεία και καθ’ όλη τη διάρκεια που κρίνεται απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που περιγράφονται ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση, τα  προσωπικά δεδομένα σας διαγράφονται αμέσως μετά την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τηρούνται. 

7. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Έχετε τα εξής δικαιώματα όσον αφορα την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

- Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας

- Δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων σας.

- Δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία, να ζητήσετε τον περιορισμό ή και τη  διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία τους.

- Δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή/και να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι εφικτό (δικαίωμα φορητότητας).

8. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Eαν υποβάλλετε αίτηση για απασχόληση στην Εταιρεία, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας πριν από τη σύναψη σύμβασης μαζί σας. Η Εταιρεία έχει έννομο συμφέρον στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά τη διαδικασία πρόσληψης και για την τήρηση αρχείων της διαδικασίας. Δεν επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως πληροφορίες σχετικά με την εθνικότητα, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις σας. Θα συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με το εάν οι υποψήφιοι είναι ΑΜΕΑ, για να κάνουμε εύλογες προσαρμογές για αυτούς. Επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας και να ασκήσουμε συγκεκριμένα δικαιώματα σε σχέση με την απασχόληση. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τη διαδικασία πρόσληψης για τη θέση για την οποία έχετε υποβάλει αίτηση.

9. COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε με σκοπό τη συλλογή τυπικών πληροφοριών καταγραφής διαδικτύου και πληροφοριών συμπεριφοράς επισκεπτών. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου από τους επισκέπτες και για τη σύνταξη στατιστικών αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να μην δέχεται cookies. Ωστόσο, με την αφαίρεση των cookies ορισμένες από τις λειτουργίες του ιστότοπού μας ενδέχεται να μην λειτουργούν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies, κάντε κλικ εδώ.

10. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

H Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων άλλων δικτυακών τόπων, με τους οποίους μπορείτε πιθανόν να συνδεθείτε μέσω συνδέσμων (links) που διατίθενται στον Ιστότοπο. 

11. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΑΣ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δύναται να επικαιροποιείται, ανά πάσα στιγμή, από την Εταιρεία, όποτε κρίνεται απαραίτητο ή επιθυμητό, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς. Θα έχετε πάντοτε πρόσβαση στους ισχύοντες όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διαδικτυακά.

12. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Εταιρεία, η οποία φέρει την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων του, μπορείτε να απευθύνετε τα αιτήματα και τις ερωτήσεις σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποστέλλοντας ηλεκτρονικά επιστολή προς την Εταιρεία, τα στοιχεία της οποίας παρατίθενται κάτωθι:

Επωνυμία: Roca Sanitario, S.A 

Διεύθυνση: Avda. Diagonal, 513, 08029, Barcelona - SPAIN 

Τηλ .: +34 93 366 1200 

E-mail: gdpr@roca.net

Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία καθυστερεί πέραν του δικαιολογημένου διαστήματος να ανταποκριθεί σε αίτημα σας καθώς και σε κάθε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, δικαιούστε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ισπανίας ή στην  Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως εξής:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 2106475600

E-mail: contact@dpa.gr

 

Print